Koolituse kvaliteedi tagamise alused

I Üldsätted
 1. OÜ GKS Growing OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Kutz Koolituskeskus & Barbershop (edaspidi kool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
 2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
 3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

II Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad nõuetele. Ruumides on piisavalt valgust ning ruumi ning vajalik inventar. 
 2. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad. Põhieesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 3. Algavate täienduskoolituste teave on olemas kooli kodulehel. Kõik täienduskoolitusega seonduvad muudatused kajastuvad kooli kodulehel.
 4. Koolituse toimumise ajal annab kool endast parima, et luua võimalikult toetav õpikeskkond. Eesmärgiks on tagada koolitusel osaleja individuaalne areng õpingute ajal, õpimotivatsiooni säilimine ja koolitatavate edaspidise iseseisva õppimise toetamine. 
 5. Igale koolitusele tagab kool koolitusjärgse abi. Kõiki koolitustel osalejaid nõustatakse vajadusel ka peale koolituse lõppu. 

III Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist ja kutsestandardist.
 2. Õppekavad koostatakse koolitajaga koostöös selliselt, kus koolitaja panustab õppekavade koostamisse sisuliselt oma ala asjatundjana.
 3. Õppekavasid uuendatakse vajaduspõhiselt või siis kui muutub kutsestandard või seadusandlus.
 4. Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  1. õppekava nimetus
  2. õppekavarühm
  3. õppe kogumaht
  4. õppekava koostamise alus
  5. sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
  6. õppe eesmärk
  7. õpiväljundid
  8. õppe sisu
  9. õppemeetodid
  10. õppematerjalid
  11. nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamismeetodid, hindamiskriteeriumid
  12. kursuse läbimisel väljastatav dokument
  13. koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus
  14. õppekeskkonna kirjeldus
  15. õppekava kinnitamise aeg
 5. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning koolitused on oma olemuselt praktilise väärtusega eesmärgiga õpilastel saavutada paremaid ning vahetult tööturul rakendatavaid tulemusi.

IV Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 1. Koolitajad peavad omama erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 2. Koolitajad peavad tegelema pidevalt erialase enesetäiendamisega.

V Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 • Koolituse kestel kogub kool õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppijale parim õppe kvaliteet.
 • Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse tagasisidelehe. Tagasiside sisaldab küsimusi koolituse korralduse, õppe sisu (õppekava) ning koolitajate kohta. Tagasiside vastuseid analüüsitakse koos koolitajatega ning tulemuste põhjal tehakse parendused edasistes koolitustes.
 • Jooksvalt kogutakse tagasisidet ka koolitajatelt, tellijatelt ja rahastajatelt. 
 • Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.