Õppekorralduse alused

Koolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused

Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse ja vestluse alusel.

Otsuse õpilase  vastuvõtmise kohta teeb koolitaja vestluse põhjal.

Koolist väljaarvamine võib toimuda:

 • õpilase oma soovil
 • õppetöös mitteosalemise tõttu
 • õppetasu tasumata jätmisel
 • juhul, kui õpilane rikub kooli sisekorraeeskirju
 • Igat juhtumist vaatab kool läbi üksikjuhtumi põhiselt

Kooli lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas. 

Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õpilasele väljastatakse tunnistus. 

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õpilasele väljastatakse tõend. 

Õpingud katkestanud õpilasele väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Õppemaksu tasumise ja tagastamise kord

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. 

Koolituse eest saab eelneval kokkuleppel tasuda osadena.

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda  e-maili teel: info@kutzbarbershop.ee

Koolitusest loobumisel vähem kui 3 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata. 

Kui enne koolituse algust selgub, et koolitus ei toimu kooli süül, tagastatakse juba tasutud õppemaks täies mahus. 

Õppemaksust vabastamise võimalus puudub, kuid oleme Töötukassa koolituskaardi partnerid.

Õpilaste õigused ja kohustused

Õpilasel on õigus:

 • enne kursusele registreerumist tutvuda kooli õppekorralduse ja õppekavaga ning saada täiendavat infot kursuse kohta
 • saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist
 • lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata
 • nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest

Õpilane on kohustatud:

 • osalema õppetöös
 • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara
 • järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte
 • käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
 • tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale
 • esindama õppeasutust väärikalt ning mitte kahjustama õppeasutuse mainet avalikus ruumis (internet, meedia jms)

Eksami korraldus

Koolituse lõpetamiseks on vajalik sooritada kaks (2) eksamit – teooriaeksam ning praktiline eksam. Teooriaeksam sooritatakse kirjalikult. 

Praktiline eksam koosneb kolmest osast. Praktilise eksami sooritamiseks on õpilasel kohustuslik iseseisvalt leida modellid, kelle peal tööd teostada. 

Täpsem eksamijuhend antakse õpilasele koolituse käigus. 

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. 

Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Maakohtus.

Tõendid ja tunnistused

Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õpilasele väljastatakse tunnistus. 

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õpilasele väljastatakse tõend. 

Õpingud katkestanud õpilasele väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Kool peab arvestust väljastatud tunnistuste ning tõendite kohta. Tunnistused ja tõendid allkirjastavad koolitaja ja kooli juht.