Barberi algõpe – õppekava

Koolitusasutuse nimetusKutz Koolituskeskus & Barbershop
Õppekava nimiBarberi algõpe
ÕppekavarühmRahvusvaheline ühtne hariduse liigitus ISCED-F 201310 Teeninduse õppevaldkond 101 Isikuteeninduse õppesuund1012 Juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavarühm
Õppe kogumaht(akadeemilistes tundides)520 akadeemilist tundi, millest 416 akh auditoorne töö ja praktika koolikeskkonnas, 104 akh iseseisev töö 
Õppekava koostamise alus– Kutz Koolituskeskus & Barbershop´i asutajate ja koolitajate pikaajaline juuksuritöö alane kogemus; – Kutsestandard – Juuksur, tase 4; osakutse Barber, tase 4.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimusedTäiskasvanud õppija. Õppima võib asuda isik, kes on omandanud põhihariduse. Vastuvõtu eelduseks on õppeasutuses tutvustava vestluse läbimine koolitajaga.
Õppe eesmärkKursuse eesmärgiks on omandada barberi tööks vajalikud teoreetilised algteadmised ja praktilised oskused.
ÕpiväljundidKoolituse  läbinu:
teenindab ilusalongis klienti, tema välimuse parendamiseks, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid; teenindab klienti arvestades kliendi isikupäraga, soovitab kliendile hooldusvahendeid koduseks juuste ja habeme hoolduseks vastavalt salongis tehtud tööle; töötab kasutades erinevaid töö- ja juuste (habeme) hooldusvahendeid, järgib protseduurireegleid, tehnoloogiaid ja protsesse rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid; korraldab iseseisvalt oma tööd töötades kollektiivis, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab töö lõpptulemuse eest.
Õppe sisuJuuste ja peanaha hoolduse alusõpe
Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine
Meeste juuste, habeme ja vuntside kujundamine, lõikamine ja hooldamine kasutades erinevaid töö-ja hooldusvahendeid
Juuste ja habemete värvimine, arvestades meeste eripärasid
Klienditeenindus
Kliendibaasi loomine
Tootekoolitused
Võistlustel osalemise koolitus
Võistlustel osalemine (vabatahtlik)
ÕppemeetodidSuhtluspõhine loeng, praktika, iseseisev töö
ÕppematerjalidSeppel, K., Viru, K. (2014). Juuksuritöö alusõppe õpikeskkond. E-õppe õpikeskkond. http://juuksur.innove.ee/

Complete Cutting Method. Technical Guide. (American Crew Menswork Academy)

Школа красоты для будущих парикмахеров, косметологов, стилистов и визажистов. Перевод с английского Э. Алексеевой, С. Шестерневой 1998г.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamismeetodid, hindamiskriteeriumidHindamismeetod – test, praktilised tööd, eksam.

Hindamine – mitteeristav. 
Õpingute lõpetamise tingimusteks on:õppekava täitmine täies mahus, teooriaeksami sooritamine positiivsele hindele, praktikaeksami sooritamine positiivsele hindele 
Kursuse läbimisel väljastatav dokumentTunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest 
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus Aastatepikkune töökogemus õpetatavas valdkonnas, erialased täiendkoolitused. Koolitajal olemas vastavad tunnistused ja diplomid.
Õppekeskkonna kirjeldus Õpe viiakse läbi barbershopis, kus on olemas viis töökohta, peapesutool, juukselõikusmasinad, käsiföönid, harjutuspead jm. barberi tööks vajalikud pisiesemed.
Õppekava kinnitamise aeg 01.03.2019.a.