Juuksuri algõpe – õppekava

Koolitusasutuse nimetusKutz Koolituskeskus & Barbershop Juu Juuksuri Meistrikoda
Õppekava nimiJuuksuri algõpe
Õppekavarühm Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus ISCED-F 2013 10 Teeninduse õppevaldkond 101 Isikuteeninduse õppesuund 1012 Juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavarühm
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 700 akadeemilist tundi, millest 520 akh auditoorne töö ja praktika koolikeskkonnas, 180 akh iseseisev töö
Õppekava koostamise alus • Juu Juuksuri Meistrikoda asutajate ja koolitajate pikaajaline juuksuritööalane kogemus
• Kutsestandard – Juuksur, tase 4
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimusedTäiskasvanud õppija. Vestlus koolitajaga enne koolituse algust.
Õppe eesmärkKursuse eesmärgiks on omandada juuksuri tööks vajalikud teoreetilised algteadmised ja praktilised oskused.
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
• teenindab ilusalongis klienti, tema välimuse parendamiseks, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid;
• teenindab klienti arvestades kliendi isikupäraga, soovitab kliendile hooldusvahendeid koduseks juuste ja habeme hoolduseks vastavalt salongis tehtud tööle;
• töötab kasutades erinevaid töövahendeid ja juuste hooldusvahendeid, järgib protseduurireegleid, tehnoloogiaid ja protsesse rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid;
• korraldab iseseisvalt oma tööd töötades kollektiivis, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastustab töö lõpptulemuse eest
Õppe sisu • Sissejuhatus õpingutesse. Juuksurikunsti alused. Klienditeenindus
• Juuste ja peanaha hoolduse alusõpe. Juuste ja peanaha pesemine ja hooldamine.
• Kaasaegsed juukselõikuste tehnikad.
• Kaasaegsed juuksevärvimise võtted ja tehnikad.
• Kaasaegsed juuste keemilise töötlemise tehnikad.
• Lihtsad kaasaegsed soengud.
ÕppemeetodidSuhtluspõhine loeng, praktika, iseseisev töö
ÕppematerjalidKoolitajate koostatud õppematerjalid.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, hindamismeetodid, hindamiskriteeriumidHindamismeetod – test, praktilised tööd, eksam.

Hindamine – mitteeristav.

Õpingute lõpetamise tingimusteks on:
• õppekava täitmine täies mahus
• teooriaaeksami sooritamine positiivsele hindele
• praktikaeksami sooritamine positiivsele hindele
Kursuse läbimisel väljastatav dokument • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldusAastatepikkune töökogemus õpetatavas valdkonnas, erialased täiendkoolitused. Koolitajatel olemas vastavad tunnistused ja diplomid.
Õppekeskkonna kirjeldusÕpe viiakse läbi Juu Juuksurisalongis, mis on varustatud kõige vajaminevaga: peapesutoolid, peeglitega töökohad, klienditoolid, föönid, harjutuspead, professionaalsed hooldusvahendid, desinfektsiooni-sterilisatsioonivahendid ning kõik muud juuksuritööks vajalikud vahendid ja tööriistad.
Õppekava kinnitamise aeg02.11.2020.a.